» گالری » گنجشک سانان » توکا » توکای بزرگ » توکای بزرگ در هلی چال سوادکوه